Supervisioon

Mis asi o­n supervisioon?

Supervisiooni (e. töönõustamine ja tööjõustamine) sisuks on üksikisiku, meeskonna ja organisatsiooni professionaalse käitumise eesmärgistamine, süstemaatiline peegeldamine, tagasisidestamine, hindamine ja väärtustamine. Protsess sisaldab samuti muutuste planeerimist ja elluviimise toetamist.

Supervisioon o­n kui reflektsioon, mis tähendabki enese ja oma tegutsemise analüüsi, läbimõtlemist ja selle abil uute võimaluste nägemist.

 Supervisioon on süstemaatiline nõustamisprotsess, mis on vajalik eelkõige sotsiaaltöö-, haridus-, täiskasvanuharidus-, personalitöö-, tervishoiu-, psühhoteraapia-, hoolekande-, klienditeenindusvaldkonnas töötavatele inimestele, et

 1. taastada ning võimendada nende tööressurss ja vältida läbipõlemist, ning
 2. aidata kaasa üldisele professionaalsele arengule sh tööks vajalike oskuste arendamisele.

 Supervisiooni üks põhilisi väljundeid on mõtlemisviisi muutus – inimesed õpivad oma tööle ja sealsetele suhetele vaatama teisiti kui seda seni tegid.

 Superviisor on inimesele, grupile, meeskonnale või organisatsioonile sõltumatu arengupartner, kes asub tööalaste küsimuste lahendamisel toetaja rolli ning aitab leida uusi lahendusi ja paremaid võimalusi oma tööalase heaolu suurendamiseks.

Millal on supervisiooni vaja?

Supervisioon aitab:

 •  kujundada organisatsiooni kultuuri
 •  parandada omavahelist koostööd
 •  tuua selgust rollides
 •  toetada uute toodete/teenuste väljaarendamist
 •  saada tuge keerulistes tööalastes olukordades
 •  ennetada ülekoormust ja läbipõlemist
 •  parandada info liikumist ja kommunikatsiooni

Meilt on võimalik tellida järgmisi supervisioone:

 1.  Individuaalne supervisioon:supervisiooniprotsessis osalevad vaid töötaja ja superviisor. Teemadeks on tavaliselt konkreetse kliendi juhtum, töötaja ja kliendi suhe, töötaja elamused ja emotsioonid seoses tööga (s.h. suhted kolleegide ja juhtide või alluvatega) jpm.
 2. Grupisupervisioon: sama eriala töötajatest moodustatud grupis superviisori juhtimisel toimuv töö nt konkreetsete juhtumitega seotud materjaliga ehk juhtumi superviseerimiseks grupis, või töö üleskerkivate mistahes probleemidega s.h. töösuhted, -keskkond, -rollid, eesmärgid jmt.
 3. Meeskonnatöö superviseerimine: toimub samuti grupis, aga siin keskendutakse peamiselt tööelus koostegutseva meeskonna toimimisele.
 4. Organisatsiooni supervisioon: Organisatsiooni supervisioon seisneb sellise keskkonna ja suhete loomises, kus organisatsiooni liikmed ja juhid õpivad mõistma ennast ja oma organisatsiooni ning näevad rohkem valikuid kui enne seda.Pakume nii grupi- kui individuaalseid supervisioone psühhodraama meetodil, kus kasutatakse elu ja inimsuhete kirjeldamiseks, analüüsiks ja probleemide lahendamiseks teatrialaseid mõisteid ning draamavorme.

 Mis kasusid siis supervisioon annab juhile, meeskonnale ja kogu organisatsioonile?

Supervisioon aitab juhil:

    • Mõista iseennast, oma ressursse ja arenguvaldkondi
    • Püstitada enesele arengueesmärke ja saada juhendamist nende elluviimisel
    • Leida uusi töötamise viise konkreetse juhtumiga ja ka teiste samalaadsete juhtimissituatsioonide jaoks
    • Analüüsida oma meeskonnaliikmeid ja suhteid nendega
    • Mõista paremini meeskonnaliikmeid ja seda kuidas neid tulemuslikult arendada
    • Mõista suhete kujunemise ”keemiat” ja mõjutamisvõimalusi
    • Hoiduda ülekoormusest ja läbipõlemisest
    • Tasakaalustada oma erinevaid rolle
    • Toimida otstarbekamalt pingeolukordades
    • Saavutada oma eesmärke rasketes vestlustes
    • Ellu jääda negatiivseid tundeid täis õhkkonnas
    • Kindlustada oma tegutsemise vastavus pikaaegsetele eesmärkidele ja väärtustele, missioonile ja visioonile.

Supervisioon aitab meeskonnal/ organisatsioonil:

 •  Mõista oma ressursse ja arenguvaldkondi
 • Saavutada sujuvamalt oma eesmärke
 • Suurendada paindlikkust ja vitaalsust
 • Ületada loovalt sisemisi ja väliseid takistusi
 • Muuta takistuseks olevaid süsteeme ja norme
 • Näha üksteise erinevustes rikkust mitte probleemi
 • Mõista oma kliente ja leida uusi võimalusi neile lisaväärtuse pakkumiseks
 • Juurutada juhendamiskultuuri kui põhilist arengukatalüsaatorit

 Superviisor Helar Peterson
Küsi lisa info@hingerahu.org või 53455161